Sarcofago Maria Teresa d'Austria

Sarcofago Maria Teresa d'Austria

Sarcofago dell'Imperatrice Asburgica

GolemPowązki - CimiteroIntervento Mariella OrsiNecromanteionPère Lachaise 22AltarePère Lachaise 15La piccola borghesia